งานประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ (พ.ศ. 2563-2573)

.       วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

         งานประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ (พ.ศ. 2563-2573)

         คณะผู้บริหาร ( นายจีระพงษ์ อำนาจเถลิงศักดิ์ และ นายวัลลภ แสนยะนันท์ ) ขึ้นกล่าวเปิดงานและชี้แจงวิสัยทัศน์รวมไปถึงเป้าหมายของบริษัทอินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่นให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ